Trật tự của tính từ

Đôi khi chúng ta dùng nhiều hơn một tính từ đứng trước danh từ khi miêu tả. Ví dụ:
– a nice handsome young man;
– a big black American car;
– that horrible big fierce dog;
Những lúc như thế, nhiều bạn sẽ băn khoăn là thứ tự các tính từ nên sắp xếp như thế nào?
Phải chăng chúng ta có thể tùy ý xáo trộn các tính từ này?
Trên thực tế, có một trật tự nhất định mà tính từ thường phải tuân theo như sau:
orderrelating toexamples
1opinionunusual, lovely, beautiful
2sizebig, small, tall
3physical qualitythin, rough, untidy
4shaperound, square, rectangular
5ageyoung, old, youthful
6colourblue, red, pink
7originDutch, Japanese, Turkish
8materialmetal, wood, plastic
9typegeneral-purpose, four-sided, U-shaped
10purposecleaning, hammering, cooking
Ví dụ:
It was made of a (1) strange, (6) green, (8) metallic material.
It’s a (4) long, (8) narrow, (10) plastic brush.
Panettone is a (4) round, (7) Italian,(9) bread-like Christmas cake.
Theo Flashcard Việt Nam