[Học tiếng anh mỗi ngày] – [Beginner]- Danh từ đếm được và không đếm được

Danh từ có thể đếm được hoặc không đếm được. Khi bạn học một từ mới bạn nên kiểm tra xem đếm được hay không đếm được vì chúng ta sử dụng những từ khác nhau với danh từ đếm được và không đếm được. Blueup hy vọng sau khóa học này bạn có thể phân biệt được danh từ đếm được và không đếm được và sử dụng chúng một cách hợp lý.
Danh từ đếm được
  • Đối với câu khẳng định chúng ta có thể dùng a/an hoặc some.
There is a cat in the garden.
There are some birds in the trees.
  • Đối với câu phủ định chúng ta có thể dùng a/an hoặc any.
There isn’t a dog in the garden.
There aren’t any birds in the tree.
  • Đối với câu hỏi chúng ta có thể sử dụng a/an, any hoặc how many.
Is there an orange on the tree?
Are there any chairs in the garden?
How many chairs are there?
Danh từ không đếm được
  • Danh từ không đếm được không có dạng số nhiều. Động từ ở dạng số ít và chúng ta dùng some.
There is some milk on the floor.
Can I have some more bread, please?
  • Đối với câu hỏi chúng ta có thể sử dụng any hoặc how much.
Is there any sugar?
How much wine is there?

Các danh từ không đếm được thường gặp:

– Chất lỏng: water, tea, coffee, milk, fruit juice, beer, wine, soup.
– Chất khí: smoke, air, steam.
– Chất sệt: butter, cheese, meat, bread.
– Chất bột: rice, sugar, salt, pepper, flour.
– Trừu tượng: help, homework, housework, information, news, music, work, advice, luck, peace, happiness, sadness, silence…
BÀI TẬP ÁP DỤNG
1.There is _____ bird on the rooftop.
A.some
B.a
C.any
D.an
2.I bought _____ umbrella for Sophie.
A.an
B.a
C.some
D.any
3.How _____ students are there in the class?
A.many
B.much
4.How _____ money do you have in your bank account?
A.many
B.much
5.Is there _____ milk left in the fridge?
A.some
B.a
C.any
D.an
ĐÁP ÁN:
1.B, 2.A, 3.A, 4.B, 5.C
Theo Flashcard Việt Nam